Opracowanie

Beata Trochonowicz – Wach

Monika Wójcik

Wstęp

Dziecko to każda istota ludzka w wieku poniżej 18 lat lub młody człowiek, który zgodnie z obowiązującym prawem uzyskał pełnoletność wcześniej, ale obowiązują go prawa odnoszące się do dziecka. Wymaga ono szczególnej opieki i troski ze strony dorosłych, w tym właściwej ochrony prawnej w zakresie jego bezpieczeństwa.

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich wynika z art. 22b, 22c Ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Ustawa z 28 lipca z 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadziła istotne zmiany mające na celu wzmocnienie ochrony małoletnich. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadziła obowiązek wypracowania standardów ochrony dzieci i młodzieży przed niepożądanymi zachowaniami przez wszystkie placówki oświatowe. Niniejszy dokument został stworzony w celu uregulowania kwestii związanych z zapewnieniem uczniom Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie bezpiecznych warunków nauki, wychowania, opieki i terapii oraz rozwoju w atmosferze poszanowania godności, akceptacji i bezpieczeństwa.

Dokument ten ma zmniejszyć ryzyko występowania zachowań przemocowych między uczniami, a także w relacji nauczyciel – uczeń. Standardy ochrony małoletnich wypracowane na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy USzD w Lublinie zgodnie z nowelizacją ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są dostosowane do charakteru i rodzaju placówki.

Uczniem – wychowankiem szkoły przyszpitalnej jest dziecko trafiające do szpitala w związku z chorobą, sytuacją traumatyczną lub kryzysową. Jest ono najpierw pacjentem, a dopiero potem uczniem i wychowankiem – stąd każde działanie pracowników szkoły w zakresie zapewnienia dzieciom ochrony przed krzywdzeniem musi być zgodne z procedurami szpitalnymi.

Nasza placówka mieści się w kilku lubelskich szpitalach dziecięcych: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego. Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczo-terapeutycznej na każdym oddziale szpitalnym jest inna. Wynika ona z rodzaju schorzenia, czasu jego trwania, długości hospitalizacji oraz problemów, jakich dziecko doświadczyło przed przyjęciem do szpitala lub w wyniku których (bezpośrednio lub pośrednio) trafiło do podmiotu leczniczego (np. różnego rodzaju schorzenia, choroby przewlekłe, wypadki, przemoc fizyczna, psychiczna, wykorzystanie, udział w procedurze sądowej oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu).

W związku z powyższym standardy ochrony małoletnich w warunkach szkoły przyszpitalnej mają charakter szczególny i wieloaspektowy a ich realizacja wymaga systematycznej współpracy wychowawców oddziałów, wychowawców grup i nauczycieli przedmiotów z wieloma specjalistami zarówno w środowisku lokalnym, jak i pozaszkolnym.

Podstawą właściwej realizacji polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie jest systematyczna współpraca z personelem medycznym i sprawny obieg informacji pomiędzy członkami zespołu opiekującego się dzieckiem chorym, który pełni także rolę zespołu interwencyjnego.

Rysunek 1. Współpraca szkoły przyszpitalnej z instytucjami na rzecz ochrony dzieci (uczniów pacjentów) przed krzywdzeniem.
Rysunek 1. Współpraca szkoły przyszpitalnej z instytucjami na rzecz ochrony dzieci (uczniów pacjentów) przed krzywdzeniem.

Rozdział I. Objaśnienie terminów

  1. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
  2. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. Jest nim rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
  3. Pracownik szkoły/placówki – każda osoba pracująca w Zespole Szkół Specjalnych przy USzD w Lublinie.
  4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka.
  5. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
  6. Osoba odpowiedzialna za Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem to wyznaczony przez dyrektora pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Standardy ochrony małoletnich w Szkole.
  7. Osoba odpowiedzialna za „bezpieczny Internet” to wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba, sprawująca nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie instytucji oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie (administrator strony internetowej szkoły, nauczyciel zajęć komputerowych, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy oddziału, wychowawca grupy, nauczyciel bibliotekarz).
  8. Zespół interwencyjny – tożsamy z zespołem interdyscyplinarnym opiekujący się dzieckiem chorym (lekarz, wychowawca oddziału, wychowawca grupy, psycholog kliniczny, nauczyciel przedmiotu, terapeuta).
  9. Czynniki ryzyka to wybrane informacje na temat warunków/sytuacji/sposobu funkcjonowania rodziny sprzyjające krzywdzeniu dziecka w tej rodzinie.
  10. Krzywdzenie dziecka jest to każde zamierzone lub niezamierzone działanie oraz zaniechanie działań ze strony rodzica, opiekuna, innego dorosłego, innego małoletniego, pracownika, które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka.

Rozdział II. Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, to cztery zasady, których przyjęcie i wdrożenie sprawiają, że dana jednostka oświatowa jest bezpieczna dla dzieci. Wdrożenie standardów oznacza, że każda zatrudniona osoba potrafi zidentyfikować sytuację, w których bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone. Każdy pracownik wie także, jakie działania podjąć, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.

Standard I. POLITYKA
Instytucja ustanowiła i wprowadziła w życie politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy USzD w Lublinie powołał zespół odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie, monitorowanie i weryfikowanie Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Pracą zespołu kieruje powołany koordynator.

Procedury ochrony małoletnich są dostosowane do potrzeb szkoły przyszpitalnej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w danych jednostkach szpitalnych. Szczególną opieką są otoczeni uczniowie z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z trudnościami w komunikacji, niepełnosprawnością intelektualną.

Dokument Standardy ochrony małoletnich został przedstawiony i zatwierdzony podczas posiedzenia rady pedagogicznej. Został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora szkoły. Standardy ochrony małoletnich są dostępne na stronie internetowej ZSS.

Rada pedagogiczna została przeszkolona w zakresie procedur ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz zasad zapewniających bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem szkoły.

Rozdział III.

Standard II. PERSONEL
Instytucja monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci

1. Wychowawcy oddziałów, wychowawcy grup, nauczyciele przedmiotów, nauczyciel bibliotekarz posiadają wiedzę na temat czynników ryzyka krzywdzenia dzieci. W ramach wykonywanych obowiązków zawodowych zwracają uwagę na ich pojawianie się.
2. Dyrektor szkoły prowadzi bezpieczną rekrutację personelu zgodnie z zasadami rekrutacji i monitorowania personelu szkoły (załącznik nr 1).
3. Wychowawcy oddziałów, wychowawcy grup, nauczyciele przedmiotów, pracujący w Filii Szkoły na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży i I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ucznia stosują szczegółowe procedury bezpieczeństwa podyktowane specyfiką oddziału.
4. Wychowawcy oddziałów, wychowawcy grup, nauczyciele przedmiotów:
a. monitorują poprzez codzienne obserwacje, rozmowy z dziećmi, rodzicami, personelem medycznym, psychologiem klinicznym sytuację i dobrostan dzieci,
b. wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów-wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji,
c. zapewniają im bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, umożliwiają wyrażanie przeżywanych emocji,
d. pomagają dzieciom w adaptacji do warunków szpitalnych z uwzględnieniem ich wieku, etapu ich rozwoju psychofizycznego, aktualnego stanu zdrowia, poziomu wydolności wysiłkowej organizmu i ich indywidualnych potrzeb,
e. informują dzieci o przysługujących im prawach i obowiązkach jako uczniom szkoły przyszpitalnej,
f. w porozumieniu z personelem pielęgniarskim i zespołem terapeutycznym szpitala organizują dzieciom czas wolny i przebywają z nimi podczas nieobecności rodziców/opiekunów,
g. dbają o pozytywne pierwsze wrażenie dziecka w kontakcie ze środowiskiem szpitalnym, zachęcają do udziału w zajęciach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych,
h. nawiązują i podtrzymują z dziećmi relację terapeutyczną poprzez bycie autentycznym, otwartym, wrażliwym i świadomym emocjonalnie.
5. Pracownicy szkoły równo traktują wszystkie dzieci bez względu na ich pochodzenie, wygląd, przekonania. Odnoszą się z szacunkiem do ewentualnej inności dziecka (w zakresie przekonań, doświadczeń, trudności rozwojowych, itd.).
6. Każdy nauczyciel, jako osoba będąca w stałym kontakcie z uczniem jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do zaspokojenia specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka. Nauczyciel, który zauważy trudności lub uzdolnienia ucznia podejmuje odpowiednie działania wspierające, stosuje indywidualizację procesu nauczania, dostosowując go do potrzeb i możliwości ucznia. Analizując potrzeby dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciele ściśle współpracują ze sobą, działają holistycznie: zwracają uwagę na różnorodne czynniki (zdolności, wiedzę, umiejętności, możliwości, umiejętności psychospołeczne, poziom sprawności motorycznej itp.), które mogą wpłynąć na odnoszenie przez ucznia sukcesów w szkole (na miarę jego możliwości).
7. Wszelkie działania związane z kontaktem pracownika szkoły z dzieckiem podejmowane są z poszanowaniem prawa do ochrony prywatności dziecka. Kontakt bezpośredni pracownika dostosowany jest do potrzeb dziecka i wynika z aktualnej sytuacji.
8. Dopuszczalny kontakt fizyczny powinien być w naturalny sposób związany z aktualnymi potrzebami wynikającymi np. z zabawy z dzieckiem, pomocą w czynnościach higienicznych (przedszkole), koniecznością zapewnienia dziecku bezpieczeństwa lub potrzebą uspokojenia dziecka.
9. Nauczyciele nie mogą podważać procesu leczenia oraz podjętych procedur medycznych.
10. Wszelkie działania podejmowane względem dziecka muszą być w porozumieniu z personelem medycznym.

Rozdział IV.

Standard III. PROCEDURY
W instytucji funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka

Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu dziecka przez dorosłych

1. Pracownik, po zidentyfikowaniu ryzyka krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego przez rodzica/rodziców lub innego dorosłego lub pozyskaniu takiej informacji, niezwłocznie interweniuje i zatrzymuje krzywdzenie, a następnie ma obowiązek przekazania tej informacji: dyrektorowi szkoły, kierownikowi filii, kierownikowi zespołu pozalekcyjnego, a następnie zgłoszenie do lekarza kierującego odziałem/kliniką lub lekarza prowadzącego, pielęgniarki oddziałowej.
2. Małoletni zostaje niezwłocznie otoczony opieką i wsparciem wychowawcy oddziału i innych specjalistów wg potrzeb. W przypadku ucznia nie komunikującego się werbalnie koordynator, wychowawca lub pracownik, który wszczął procedurę interwencji powiadamia nauczyciela specjalistę, stosującego np. komunikację alternatywną lub zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.
3. Wychowawca oddziału, wychowawca grupy lub koordynator wyjaśniający sprawę (w porozumieniu z dyrektorem szkoły i ordynatorem oddziału) podejmuje następujące działania:
a. niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych dziecka (w przypadku, gdy źródłem krzywdzenia jest ,,inna osoba dorosła’’ niż rodzic/ opiekun), informuje o stanie małoletniego oraz o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec małoletniego
b. w przypadku, gdy źródłem krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia są rodzice, koordynator i dyrektor, jeżeli zachodzi taka potrzeba, po ocenie sytuacji, powiadamia niezwłocznie właściwe instytucje i organy (policję, sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej)
c. prosi o przyjście do szkoły przyszpitalnej rodziców/opiekunów prawnych pokrzywdzonego dziecka (w sytuacji, gdy niemożliwe jest nawiązanie kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi lub gdy odmawiają współpracy ze szkołą, prosi o interwencję w tej sprawie ordynatora oddziału/lekarza prowadzącego). W sytuacji gdy miejscem stałego pobytu ucznia jest placówka opiekuńcza (dom dziecka, MOW, MOS) również konieczny jest kontakt z dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
d. przeprowadza rozmowę w obecności rodzica/ opiekun z pokrzywdzonym dzieckiem,
e. sporządza kartę interwencji (załącznik nr 2), kartę dołącza się do dokumentacji wychowawcy oddziału
f. po ustaleniu, że problem krzywdzenia nie wymaga sięgnięcia po środki represji karnej oraz że nie zachodzi zagrożenie zdrowia lub życia małoletniego, koordynator lub inna osoba podejmująca interwencję w porozumieniu z dyrektorem ustala z zespołem opiekującym się dzieckiem chorym sposoby wsparcia oraz formy jego realizacji w warunkach szkoły przyszpitalnej w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa
g. w przypadku podejrzenia, że życie małoletniego jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu dyrektor szkoły w porozumieniu z ordynatorem oddziału niezwłocznie informuje odpowiednie służby.
4. W przypadkach bardziej skomplikowanych oraz z uwagi na specyfikę pracy Szkoły w środowisku szpitalnym dyrektor Szkoły powołuje specjalny zespół interwencyjny, opiekujący się uczniem/dzieckiem chorym.
a. Zespół interwencyjny ustala plan pomocy dziecku.
b. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony przez wychowawcę oddziału lub wychowawcę grupy rodzicom/opiekunom dziecka z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
5. Pracownicy i inne osoby, które powzięły informację o zagrożeniu skrzywdzeniem, bądź skrzywdzeniu małoletniego, są zobowiązani do nieujawniania posiadanych informacji w związku z wykonywana funkcją, powierzonymi zadaniami, osobom nieuprawnionym, szczególnie w przypadku, gdy ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes. Wyjątek stanowią informacje przekazywane uprawnionym osobom z personelu medycznego i określonym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka w szkole przez pracownika placówki

1. W związku z podejrzeniem ryzyka krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego przez pracownika koordynator lub dyrektor niezwłocznie izoluje małoletniego od potencjalnego sprawcy, zawiadamia policję i podejmuje dodatkowe kroki jako pracodawca (zgodne z Kartą Nauczyciela, Kodeksem Pracy, ogólnymi przepisami prawa).
2. Dyrektor zapoznaje się oni z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą z pracownikiem szkoły podejrzanym o krzywdzenie.
3. Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem.
4. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia miał miejsce, dyrektor szkoły wnioskuje do właściwego organu (kuratorium oświaty) o wszczęcie postępowania zmierzającego do ukarania pracownika karą porządkową lub dyscyplinarną.
5. Zasady bezpiecznych relacji personel szkoły – małoletni stanowią załącznik nr 3 niniejszych standardów.

Procedury reagowania i działania w przypadku niewłaściwych relacji między małoletnimi

1. Małoletni, który czuje się pokrzywdzony przez innych małoletnich zgłasza ten fakt każdemu pracownikowi szkoły.
2. Wszelkie przejawy przemocy, agresji, w tym fizycznej, powinny być niezwłocznie przerwane przez pracownika lub inne osoby będące świadkami incydentu. Pracownik po powzięciu informacji i zawiadomieniu koordynatora i dyrektora oraz rodziców małoletniego, sporządza notatkę ze zdarzenia (załącznik nr 4).
3. Zespół nauczycieli w porozumieniu z pracownikami szpitala pracującymi z małoletnim podejmuje niezwłocznie działania mające na celu zniwelowanie przejawów agresji i przemocy, a także wszelkich niewłaściwych zachowań małoletnich.
4. Jeżeli dyrektor we współpracy z koordynatorem i zespołem nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stwierdzi konieczność, wówczas powiadamia organy zewnętrzne (instytucje pomocy społecznej, policję, sąd rodzinny) o zaistniałej sytuacji oraz potrzebie, np. wglądu w sytuację rodzinną dziecka.
5. Szkoła prowadzi działania wychowawczo-profilaktyczne (uwzględnione w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły) w celu zapobiegania i uświadamiania niewłaściwych zachowań, przemocy, innych form krzywdzenia małoletnich.
6. Szczegółowe przypadki krzywdzenia dzieci przez innych małoletnich (dotyczy w szczególności Filii Szkoły) rozwiązywane są w oparciu o zapisy zawarte w Statusie ZSS przy USzD w Lublinie (rozdział IV – organizacja pracy § 26a: procedura postępowania w przypadku przemocy i agresji uczniów, procedura postępowania w przypadku zachowań uczniów uniemożliwiających prowadzenie zajęć (zagrażających życiu i zdrowiu dzieci), procedura postępowania w przypadku posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych).

Procedura bezpiecznego korzystania z sieci Internet, urządzeń elektronicznych i reagowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia cyberprzemocy

1. Szkoła, zapewniając małoletnim dostęp do Internetu, wdraża i aktualizuje systemy i oprogramowania zabezpieczające przed dostępem do niewłaściwych treści oraz złośliwym oprogramowaniem, w tym filtrujące treści, wyznaczając osoby odpowiedzialne.
2. W szkole prowadzone są działania, w tym warsztaty i szkolenia, w zakresie profilaktyki oraz umiejętności bezpiecznego korzystania z sieci Internet.
3. Małoletni korzystają z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły pod opieką i nadzorem oraz za zgodą nauczycieli.
4. W przypadku stwierdzenia lub powzięcia informacji o występującej cyberprzemocy, pracownicy niezwłocznie reagują:
a. zgłaszają problem koordynatorowi, rodzicom, opiekunom po ocenie sytuacji przez koordynatora i dyrektora, jeżeli zachodzi potrzeba powiadamiają organy zewnętrzne (policję, sąd rodzinny),
b. sporządzają kartę interwencji (załącznik nr 2),
c. tworzą zespół nauczycieli udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej pokrzywdzonemu małoletniemu (a także małoletniemu będącym sprawcą) we współpracy z rodzicami/opiekunami ww. małoletnich,
d. w przypadku braku współpracy ze strony rodziców małoletniego podejrzanego lub będącego odpowiedzialnym za cyberprzemoc, koordynator i dyrektor, po dokonaniu oceny sytuacji i poinformowaniu rodziców, jeżeli zachodzi taka konieczność, powiadamiają właściwe instytucje i organy (pomoc społeczną, policję, sąd rodzinny),
e. podejmują działania profilaktyczne uwzględniające pojawiające się problemy związane m.in. z funkcjonowaniem uczniów w sieci Internet, cyberprzemocą.
5. Zasady bezpiecznego korzystania Internetu i mediów elektronicznych stanowią Załącznik nr 5 do niniejszych standardów.

Procedura ochrony wizerunku i danych osobowych małoletnich

1. Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w przypadku swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).
2. Szkoła przestrzega i monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych małoletnich (załącznik nr 6) oraz wizerunku dziecka (załącznik nr 7).
3. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców małoletnich na robienie/publikowanie zdjęć, nagrań (załącznik nr 8).
4. W przypadku podejrzenia niewłaściwego rozpowszechniania wizerunku, danych osobowych, w tym danych wrażliwych, dyrektor niezwłocznie rejestruje i zgłasza zdarzenie Inspektorowi Ochrony Danych.

Rozdział V.

Standard IV. MONITORING
Instytucja monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci

1. Dyrektor Szkoły wyznacza osobę odpowiedzialną (koordynatora) za realizację standardów ochrony małoletnich w placówce. Powołuje zespół ds. procedur ochrony małoletnich.
2. Zespół o którym mowa w pkt. 1 wprowadza, koordynuje i monitoruje realizację standardów oraz reaguje na sygnały naruszenia polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Wprowadza zmiany w Standardach ochrony małoletnich, jeśli istnieje taka potrzeba.
3. Wszyscy pracownicy szkoły są zobligowani do realizacji standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem (ze szczególnym uwzględnieniem zespołu ds. procedur ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, interwencji i weryfikowania standardów ochrony m. in. poprzez obserwację, badania ankietowe).
4. Standardy podlegają monitorowaniu i modyfikowaniu podczas bieżącej pracy (wg potrzeb szkoły) i obowiązkowej weryfikacji co 2 lata.
5. Weryfikację przeprowadza zespół ds. przestrzegania standardów ochrony małoletnich, który ustala:
a. sposoby weryfikacji (np. badania ankietowe – załącznik nr 9, wywiad, rozmowy, uwzględnione wnioski z monitorowania)
b. terminy jej przeprowadzenia, we współpracy z pracownikami, uczniami (wg potrzeb),
c. wnioski z przeprowadzonej weryfikacji (które powinny zostać udokumentowane pisemnie i przedstawione pracownikom) stanowią wytyczne do podniesienia jakości procedur i działań
6. Zmodyfikowane dokumenty zostają zamieszczone na stronie internetowej jednostki oświatowej, przedstawione pracownikom, co zostaje udokumentowane w sposób przyjęty przez dyrektora.

Rozdział VI. Przepisy końcowe

1. Standardy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników szkoły poprzez zapoznanie z treścią dokumentu podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz zamieszczenie dokumentu na stronie Internetowej szkoły.
3. Każdy pracownik jest zobligowany do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Standardów ochrony małoletnich (Załącznik nr10)
4. Placówka ma obowiązek dokumentowania wszelkich zdarzeń zagrażających dobru małoletniego (rejestr zdarzeń, podejrzenia krzywdzenia/krzywdzenia małoletnich oraz protokołów interwencji).
5. Standardy ochrony małoletnich mają na celu ochronę dziecka przed krzywdzeniem oraz wtórną wiktymizacją i traumatyzacją w przypadku wystąpienia działań niepożądanych na szkodę dziecka. Należy pamiętać, że w przypadku ujawnienia krzywdzenia konieczne jest:
• szybkie reagowanie
• niezwłoczne otoczenie opieką psychologiczną (w razie potrzeby medyczną)
• niedopuszczenie do kilkukrotnego opisywania przez krzywdzonego przemocy, której doświadczył
• zapobieganie stereotypowym podejściu do ofiar

Skip to content