W grudniu w Filii szkoły rozpoczęliśmy cykl warsztatów z mediacji w ramach realizacji programu Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezesa Sadu Okręgowego w Lublinie „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole”

Warsztaty przeprowadzone zostały we współpracy z Panią Magdaleną Gizą – pedagogiem i stałym mediatorem Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Nr 3 w Lublinie.

Na wstępie spotkania omówiono psychologię konfliktu – czynniki wpływające na zaburzenie prawidłowej komunikacji i eskalujące konflikty. Uczniowie zapoznawali się z pojęciem negocjacja i mediacja, poznawali zasady skutecznej mediacji, które bazują na umiejętności rozpoznawania potrzeb i uczuć osób skonfliktowanych. Poznawano zasady i technikami pośredniej i bezpośredniej mediacji stosowanej przez mediatora. Mediacja to jedna z alternatywnych dróg – do postępowania sądowego – dróg do rozwiązywania sporów i konfliktów. Jest procesem dobrowolnym i poufnym, w którym skłócone strony decydują same za siebie i wspólnie wypracowują najlepsze dla nich rozwiązanie. Nad przebiegiem tego procesu czuwa mediator, czyli osoba bezstronna, wspomagająca komunikację i działania stron zmierzające do osiągnięcia porozumienia, rozwiązania konfliktu i wypracowania ugody satysfakcjonującą obie strony.

Po dużej dawce teoretycznej wiedzy uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w symulacji mediacji poprzez wcielenie się w odpowiednie role: mediatora, strony konfliktu i pełnomocników stron. Była to świetna lekcja kształtowania kompetencji emocjonalno – społecznych, takich jak: nauki współpracy w grupie, rozpoznawania i nazywania emocji, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów. Poza tym mediacja stanowi ważne i skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Kształtowanie świadomości prawnej uczniów oraz uczenie szacunku, odpowiedzialności i tolerancji dla drugiego człowieka to istotny filar w wychowaniu dzieci i młodzieży, dlatego wydaje się niezwykle ważna i potrzebna organizacja tego typu przedsięwzięć!

A.Boczek