1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie (ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin, tel: 81 741-06-61, fax: 81 741 06 08, email: sekretariat@szkolaprzyszpitalna.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: szkolaprzyszpitalna.pl.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-01.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Gorzel, adres e-mail: informatyk@szkolaprzyszpitalna.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 817410661. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w znacznej zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących;
 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.
 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp – przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + “+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + “-” – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + “0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie nie posiada własnego budynku, korzystamy z pomieszczeń znajdujących się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, Szpitalu Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Kliniczny Nr 1 w Lublinie.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, prosimy o kontakt:

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

Do budynków Szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Obsługa osób niepełnosprawnych – film w języku migowym

10. Informacje dodatkowe

Skip to content