Zapraszamy do udziału w konkursie!

Słuchając popularnej piosenki All I want for Christmas is you dowiadujemy się, czego życzy sobie na Gwiazdkę Mariah Carey

A jakie są Wasze świąteczne marzenia?

Możecie dać im wyraz przystępując do konkursu plastyczno-językowego, którego regulamin zamieszczamy poniżej! Opiszcie swoje marzenie po angielsku i zilustrujcie je, następnie przekażcie pracę nauczycielowi lub przynieście do sekretariatu naszej szkoły. Udział w konkursie to same plusy:

 • spędzicie czas przyjemnie i kreatywnie
 • macie szansę na nagrody i dyplomy
 • pięknie opisane i zilustrowane marzenie na pewno się spełni…

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO

All I want for Christmas is …

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

CELE

 1. Doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku angielskim.
 2. Pobudzanie kreatywności uczniów i promowanie ich talentów.
 3. Umożliwienie uczniom pożytecznego i twórczego spędzenia czasu wolnego w szpitalu.
 4. Wprowadzenie w świąteczną atmosferę przed zbliżającym się Bożym Narodzeniem.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
 2. Zadanie konkursowe polega na dokończeniu w języku angielskim zdania All I want for Christmas is …. i rozwinięciu go rozumianym jako
 3. jedno- lub kilkuzdaniowy opis w przypadku uczniów klas I-III,
 4. kilkuzdaniowy opis lub uzasadnienie w przypadku uczniów klas IV-VIII

oraz zilustrowanie wypowiedzi w dowolnej formie (dosłownej – realistycznej, symbolicznej, abstrakcyjnej) i technice (rysunek, malunek, zdjęcie, kolaż i in.).

 • Format pracy jest dowolny.
 • Termin dostarczania prac upływa 21 grudnia 2023 r. Prace można przekazać nauczycielowi Zespołu Szkół przy USzD lub pozostawić w sekretariacie szkoły.
 • Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do regulaminu.

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 grudnia 2023 r.
 2. Oceny prac dokona komisja konkursowa, która wyłoni laureatów w następujących kategoriach:
 3. klasy I-III,
 4. klasy IV-VI,
 5. klasy VII-VIII.
 6. Ocena prac odbywać się będzie zgodnie z następującymi kryteriami:
 7. pomysłowość, kreatywność i oryginalność projektu jako całości,
 8. poprawność opisu/uzasadnienia zgodnie z wymaganiami tworzenia wypowiedzi w określonej klasie na danym etapie edukacyjnym,
 9. walory artystyczne ilustracji,
 10. połączenie werbalnej i niewerbalnej części pracy w spójną całość.
 11. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody i dyplomy za trzy pierwsze miejsca.

Załącznik do Regulaminu konkursu

All I want for Christmas is …

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNO-JĘZYKOWYM

All I want for Christmas is ….

Imię i nazwisko uczestnika     
Klasa     
Klinika/Oddział     
Adres     

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział
w nim mojego dziecka:…………………………………………….………(imię i nazwisko).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających
z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

…………………………………………                                                                               ………………………………………….

miejscowość, data                                                                                              podpis opiekuna uczestnika