Na zaproszenie Pani Sędzi Małgorzaty Kowalskiej – koordynatora do spraw mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w ramach realizacji programu „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole” oraz Sądowego Uniwersytetu dla Szkół w dniu 2 czerwca nasi uczniowie po raz kolejny mieli możliwość uczestniczenia w wizycie edukacyjnej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Wszystkich serdecznie przywitała Pani Sędzia Małgorzata Kowalska, która zapoznała uczestników ze strukturą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz zasadami zachowania w sądzie. W spotkaniu udział wzięli również Pani Katarzyna Obara – prokurator w stanie spoczynku oraz Pan Grzegorz Szymanek – zastępca Kuratora Okręgowego.

Spotkanie z pracownikami sądu i studentami prawa UMCS w Lublinie ukierunkowane było na przekazanie i podnoszenie wiedzy z zakresu edukacji prawniczej oraz podstawowych instytucji prawa i wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym.

Uczestnikom spotkania przekazano specjalistyczne informacje dotyczące przebiegu procesu karnego, struktury sądownictwa powszechnego w Polsce, zasad wyrokowania, czy specyfiki zawodów prawniczych. Poruszano  tematykę odpowiedzialności nieletnich w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz  podkreślono zagadnienia dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa młodzieży. Omówiono konsekwencje zachowań agresywnych i przemocy oraz zagrożenia wynikające z kontaktu z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi. Poruszano problem dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą i sytuacji wymagających interwencji służb pomocowych. Następnie przybliżono zawód kuratora, instytucję nadzoru kuratorskiego oraz środki wychowawcze i poprawcze przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Mieliśmy okazję zasiąść w ławach sali rozpraw i poczuć atmosferę tego miejsca. Dużą atrakcją była symulacja rozprawy karnej w sprawie o rozbój  z udziałem studentów prawa oraz uczniów naszej szkoły.

Wycieczka była atrakcyjną i bardzo interesująca formą zdobywania wiedzy na temat roli prawa w życiu człowieka, jak również ciekawą wizytą zawodoznawczą, która miała na celu pomóc młodym ludziom w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej. Kto wie, może niektórzy z naszych uczniów zdecydują się w przyszłości wykonywać jeden z zawodów prawniczych.

                                                                                                                                              Opracowanie: A. Boczek