Konkurs wiedzy prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”

przeprowadzony przez Policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Lublinie
W tym roku szkolnym Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w ramach programu informacyjno – edukacyjnego „Jestem Bezpieczny” zorganizowali w naszej szkole konkurs wiedzy prewencyjnej pod hasłem „Jestem Bezpieczny”. Przedsięwzięcie skierowane było dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.


Cel główny konkursu:


• upowszechnianie wiedzy o różnorodnych zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w codziennym życiu i nabycie przez nich umiejętności ich unikania, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych


Cele szczegółowe:


• upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu


• rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw


• zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia


• kształtowanie pozytywnych postaw wobec poszanowania prawa i zasad bezpieczeństwa


• wzmacnianie czynników promujących zdrowy styl życia


• wzmocnienie, wspomaganie i rozwijanie czynników chroniących przed pojawieniem się zachowań ryzykownych


Jestem Bezpieczny

Konkurs poprzedzony został pogadanką prewencyjną, podczas której poruszano istotne kwestie dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa w domu, w szkole, w drodze do/ze szkoły, podczas prac polowych, podczas wypoczynku i zabawy, podczas ferii zimowych oraz wakacji, omówiono zagrożenia związane z prądem, ogniem i gazem.Jestem Bezpieczny

Policjanci zwrócili uwagę na problematykę uzależnień, przemocy i agresji rówieśniczej, uzależnień, wpływ substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Obecni otrzymali podstawowe informacje dotyczące działania służb powołanych na rzecz bezpieczeństwa, ratowania życia, zdrowia i mienia - telefony alarmowe. Ponadto przekazana została elementarna wiedza z zakresu prawa - pojęcia dotyczące problematyki nieletnich w świetle prawa karnego, wykroczeń, rodzinnego i opiekuńczego.Uczniowie utrwalali podstawowe zasady z zakresu ruchu drogowego - zasady poruszania się pieszo i rowerem, znajomość najważniejszych znaków drogowych oraz innych ważnych znaków ostrzegawczych (np. zakaz kąpieli, substancja niebezpieczna). Zapoznawano uczestników z zasadami udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku najczęściej doznawanych urazów. Ponadto poruszono również bardzo ważną tematykę z zakresu cyberprzemocy, stalkingu.Jestem Bezpieczny


Jestem Bezpieczny


Jestem Bezpieczny


Jestem Bezpieczny

Następnie sprawdzano poziom wiedzy uczniów w zakresie obszaru tematycznego omawianego podczas spotkania. Uczniowie rozwiązywali Test Wiedzy.Jestem Bezpieczny


Jestem Bezpieczny

Ponadto uczestnicy mieli za zadanie ułożenie hasła, które wskaże najatrakcyjniejszą propozycję spędzania wolnego czasu, alternatywną dla zagrożeń wynikających z uzależnienia od: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny oraz innych substancji psychoaktywnych.Jestem Bezpieczny


Jestem Bezpieczny


Jestem Bezpieczny


Jestem Bezpieczny


Jestem Bezpieczny


Jestem BezpiecznyZwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Opracowanie: Anna Boczek