Edukacja zdrowotnaZdrowie i dobre samopoczucie uczniów oraz nauczycieli jest jednym z warunków skutecznej realizacji zadań szkoły, dlatego też nasza szkoła od wielu lat popularyzuje i aktywnie wdraża zasady zdrowego stylu życia.


Szeroko pojęta edukacja zdrowotna i promocja zdrowia ma na celu kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwu.


Przedsięwzięcia prozdrowotne realizowane w naszej szkole są przemyślane, wdrażane systematycznie w życie, oparte na współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


Realizujemy ogólnopolskie programy i projekty edukacyjne:


♦  „Czyste powietrze wokół nas”

♦  Program antynikotynowej edukacji zdrowotnej „BIEG PO ZDROWIE”

♦  „Trzymaj Formę!”

♦  „Żyj smacznie i zdrowo”

♦  „ARS, czyli jak dbać o miłość”

♦  „Porcja Pozytywnej Energii”

♦  „Wybieram Wodę”

♦  „Chronimy Dzieci”

♦  Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

♦  „Uzależnieniom behawioralnym mówię STOP!”

♦  „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole”

W ramach realizowanych programów i projektów współpracujemy z:


♦  Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie

♦  Ośrodkiem Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia COZL im. św. Jana z Dukli w Lublinie

♦  Ministerstwem Zdrowia

♦  Ministerstwem Edukacji Narodowej

♦  Kuratorium Oświaty w Lublinie

♦  Prezesem Sądu Okręgowego w Lublinie

♦  Instytutem Żywności i Żywienia

♦  Marką Winiary

♦  Polskim Towarzystwem Dietetyki

♦  Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie

♦  Fundacją Sempre a Frente

♦  Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

♦  Komendą Miejską Policji w Lublinie, Wydział Prewencji

♦  Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie

♦  Strażą Miejską w Lublinie

♦  Personelem medycznym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie


Organizujemy szereg imprez, akcji społecznościowych, warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych i prelekcji, m.in.


♦  Światowy Dzień Rzucania Palenia

♦  Światowy Dzień bez papierosa

♦  Światowy Dzień Walki z Rakiem

♦  Międzynarodowy Dzień Zdrowia

♦  Światowy Dzień Mycia Rąk

♦  Dzień Bezpiecznego Internetu

♦  Prelekcje profilaktyczne: „Skutki zażywania środków psychoaktywnych”, „Narkotyki – dziękuję nie biorę”, „Gimnazjalista w sieci”, „Piramida zdrowego żywienia”, „Zasady zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży”, „Sięgnąć po alkohol, czy odmówić picia – decyzja należy do ciebie”, „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, „Przemocy mówię NIE!”


Celem naszych działań jest:


♦  kształtowanie postaw prozdrowotnych

♦  promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia

♦  dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów

♦  zmianę nawyków żywieniowych

♦  ochrona dzieci przed przemocą i cyberprzemocą

♦  przeciwdziałanie agresji i innym patologicznym zachowaniom młodzieży w szkole a w szczególności promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy

♦  wyrabianie u uczniów nawyków i przyzwyczajeń związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego

♦  dostarczenie informacji o środkach uzależniających i ich wpływie na zdrowie człowieka

♦  tworzenie klimatu sprzyjającego satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości


Kliknij piramidę :::)))) 

„Edukacja zdrowotna”Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły i placówki oświatowej

Edukacja zdrowotna w kontekście przepisów prawa oświatowego

Edukacja zdrowotna w szkole - poradnik dla dyrektorów szkoły i nauczycieli
Edukacja zdrowotna w podstawie programowej - przedszkole, szkoła podstawowa, kl.I - III
Edukacja zdrowotna - szkoła podstawowa, kl.IV - VIII
Edukacja zdrowotna - Liceum ogólnokształcące
Opracowała Anna Boczek